Thursday, December 9, 2010

ප්‍රේමා දිසානායක

 නම  :  පේ‍්‍රමා දිසානායක

පක්‍ෂයට බැඳුනු වර්ෂය:    1994

පක්‍ෂය  :  ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය

වයස     :    අවුග 48

දිස්ති‍්‍රක්කය  :    මොණරාගල

වෘත්තිය  :    රාගනොගසංග ක්‍ෂේත‍්‍ර නිලධාරීසහභාගී වී ඇති වැඩමුළු පුහුණුවීම් :
·        නායකත්ව කුසලතා සංවර්ධනය
·        සමාජ සජීවීකරණ පුහුණු  සහ වැඩමුළු
·        රාගනොගසංග මූල්‍ය කටයුතු සහ ක්‍ෂේත‍්‍ර කටයුතු 
·        සාමය හා නීතිය 
·        කාන්තාව හා දේශපාලනය 
·        ප‍්‍රාදේශීය සභා නිරීක්‍ෂණය 

පක්‍ෂය තුළ දරා ඇති තනතුරු :
·        ග‍්‍රාමීයග කොටඨාශග ආසන හා දිස්තී‍්‍රක් මට්ටමේ ශී‍්‍රගලගනි පක්‍ෂයේ සභාපතිග
·        කාන්තා බල මණ්ඩලයේ සහ මධ්‍යම කාරක සභාවේ සාමාජික.

පක්‍ෂය තුළ කි‍්‍රයාකාරිත්වය   :  
2006 ප‍්‍රාදේශීය සභා මැතිවණයට අපේක්‍ෂකත්වය ලබාගැනීම සහ දේශපාලන කාලය තුළ දී පක්‍ෂයේ ඩයග‍්‍රහනය සඳහා සංවිධානාත්මකව වැඩ කිරීම.

ප‍්‍රජාවට කර ඇති සේවය :
·        ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කිරීම සඳහා නිවාසල ජලයල සනීපාරක්‍ෂක වැසිකි   
·        වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන්ග සමති සමාගමල රාජ්‍ය නොවන හා රාජ්‍ය ආයතන එකතු කරමින් ප‍්‍රජාවේ 

දියණුවට කටයුතු කිරීම:
·        ප‍්‍රජාවේ සැඟ වී ඇති පවුල් ක්‍ීවිතවල මතුවන ගැටළු හදුනාගැනීම.ඩබ්. පී. සුනීතා

නම  :   ඩබ්. පී. සුනීතා

පක්‍ෂය  :    ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය

පක්‍ෂයට බැඳුනු වර්ෂය  :     1994

වයස    :   අවු. 43

දිස්ති‍්‍රක්කය  :   මොණරාගල

ගම  :     නෙළුම්සිරිගම

වෘත්තිය  :     සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

සහභාගී වී ඇති වැඩමුළු /පුහුණුවීම් :
·        දැනුම හා කුසලතා වර්ධන පුහුණුව
·        ගැටුම් අවම කිරීම හා සමථකරණය
·        නායකත්ව පුහුණු
·        මහා සංගම් හා බැංකු සංගම් කටයුතු
·        මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණ පුහුණු
·        කණ්ඩායම් කටයුතු
(වැල්ලවාය මහා සංගමය හා ඌව)

පක්‍ෂය තුළ දරා ඇති තනතුරු :   
           කි‍්‍රයාකාරී සාමාජික, ශාඛා සමිති ලේකම් සහ සභාපති.

පක්‍ෂය තුළ කි‍්‍රයාකාරිත්වය   :  
           පක්‍ෂය තුළ සාර්ථකව වගකීම් ඉටුකර ඇ.ත.

Wednesday, December 8, 2010

පුෂ්පා මල්කාන්ති මැනිකේ

නම  -      ඩී.එච්. පුෂ්පා මල්කාන්ති මැණිකේ
පක්‍ෂය  -     ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය
පක්‍ෂයට බැඳුනු වර්ෂය  -     1993
වයස  -     අවු. 30 යි
දිස්ති‍්‍රක්කය  -   බදුල්ල
ගම  -      අඹගස්දෝව
වෘත්තිය  -    සමෘද්ධි  සංවර්ධන නිලධාරීනී
සහභාගී වී ඇති වැඩමුළු /පුහුණුවීම් -
·        නායකත්ව පුහුණුව
·        ස්වයං රැුකියා පුහුණු
·        ප‍්‍රජා සෞඛ්‍ය  සහ ප‍්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සංස්රක්‍ෂණ පුහුණු
·        නීතිය හා මානව අයිතිවාසිකම්
·        සමාජ ආරක්‍ෂණ වැඩසටහන්
·        සජීවීකරණ පුහුණු

පක්‍ෂය තුළ දරා ඇති තනතුරු   -
·        ශාඛා සමිතියේ සාමාජිකාවක් සහ කාරක සභාවේ සමාජිකාවක් ලෙස කටයුතු කර ඇත.
පක්‍ෂය තුළ කි‍්‍රයාකාරිත්වය      -
සෑම මැතිවරණයකදීම කාර්යාල කටයුතු, ගෙයින් ගෙට ගොස් ජන්ද ලබාදීමට කටයුතු කිිරීම, සංවිධායකතුමාගේ ප‍්‍රධාන රැුස්වීම්වලට සහභාගි වී සහයෝගය ලබාදෙමින් පක්‍ෂය ගොඩනැඟීමට කටයුතු කිරීම කර ඇත.

ප‍්‍රජාවට කර ඇති සේවය -
· ගම නැඟුම ව්‍යාපෘති යටතේ පාරවල්, ජල ව්‍යාපෘති ආදී යටිතල පහසුකම් ලබාදීම සඳහා කටයුතු කිරීම.
· වැසිකිලි
·  දිරිය පියස, රණවිරු ආදී හා වැන්දඹු කාන්තාවන්ට සමෘද්ධි වැඩසටහන හරහා නිවාස සකස් කර දීම.
කාන්තා සංවිධාන සමඟ වැඩකර තිබේ නම් ඒ කුමන අන්දමින් ද?
කාන්තාවන් සමඟ වසමේ පොදු වැඩකටයුතු කිරීම සහ කුඩා කණ්ඩායම්  මඟින් දිරිගැන්වීම් හා මැහුම් පාඨමාලා ආදිය ආරම්භ කර කාන්තාවන් ශක්තිමත් කිරීම.
ඉදිරියේ දී ප‍්‍රජාවට කිරීමට බලාපොරොත්තු ප‍්‍රජා සේවා මොනවා ද?
·   යටිතල පහසුකම් නංවාලීම.
· ප‍්‍රජාවගේ ප‍්‍රශ්න හා විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ගේ ප‍්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබාදිම
·  අසරණ කාන්තාවන්ට නිවාස හා අනිකුත් ප‍්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබාදීම.
· කොට්ඨාශයේ සියලූම ජනතාවට ස්වශක්තියෙන් නැඟීසිටීමට නිරතුරුවම කැපවීම හා උනන්දු කිරීම. 

ඩී. එම්. ශ්‍රිමති දිසානායක

නම -      ඞී. එම්. ශ‍්‍රී‍්‍රමතී දිසානායක
පක්‍ෂය -       එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය
පක්‍ෂයට බැඳුනු වර්ෂය -    1985
වයස -     අවු. 44 යි
දිස්ති‍්‍රක්කය -      බදුල්ල
ගම -         හපුගහගොඩ
වෘත්තිය  -       සමාජ සේවය
සහභාගී වී ඇති වැඩමුළු /පුහුණුවීම් -
·        කාන්තා කාර්ය සංවිධාන වැඩමුළු
·        විදාතා වැඩමුළු  
·        කුඩා ව්‍යාපාර වැඩමුළු
·        කාන්තා සංවර්ධන කේන්ද්‍රය මඟින් පවත්වන ලද වැඩමුළු
පක්‍ෂය තුළ දරා ඇති තනතුරු  -
·        කාන්තා බලමණ්ඩලයේ සභාපති
·        වසම තුළ කාන්තා සංවිධානයේ සභාපතිනි
·        ශාඛා සමිතියේ සභාපති
·        ජන්දපොල නියෝජිත

ප‍්‍රජාවට කර ඇති සේවය -
·        සමිති පිහිටුවා ඔවුන්ට අත්දැකීම් ලබාදීම
·        පංසලේ බැම්ම සකසා දීමට කටයුතු කිරීම.
·        ගමට ජලය ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම.
·        ගමට විදුලිය ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
·        ගමට  අවශ්‍ය පාර  ලබාගැනීමට උසාවි ගොස් පාර ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම.
·        රාජ්‍ය නොවන ආයතන හා රාජ්‍ය ආයතන ගමට හඳුන්වාදීම.
      
කාන්තා සංවිධාන සමඟ වැඩකර තිබේ නම් ඒ කුමන අන්දමින් ද?
·        පක්‍ෂ කාන්තා සංවිධානය මඟින් ඉල්ලූම් කරන පාක්‍ෂිකයන්ට උදවි කිරීම.
·        කාන්තා කාර්යක්‍ෂම සමිතිය හරහා ගමේ ව්‍යාපෘති හඳුන්වා දී තිබීම.
·        කාන්තා සංවර්ධන කේන්ද්‍රය හරහා දේශපාලන අපේක්‍ෂයන්ට සහයෝගය ලබාදීමට කටයුතු කිරීම.
ඉදිරියේ දී ප‍්‍රජාවට කිරීමට බලාපොරොත්තු ප‍්‍රජා සේවා මොනවා ද?
          ප‍්‍රජාවට අත්‍යවශ්‍ය කරන කාරණාවලට ඇහුම්කන් දී වැඩ කිරීම.


  Shrimathi Dissanayaka - Badulla by wmcsrilanka

අර්. එම්. ගිතාන්ජලි රත්නායක

නම  -       ආර්. එම්. ගීතාංජලී රත්නායක
පක්‍ෂය  -      ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය
පක්‍ෂයට බැඳුනු වර්ෂය      -      1987
වයස              -       අවු. 45 යි
දිස්ති‍්‍රක්කය        -      බදුල්ල
ගම            -      බණ්ඩාරපුරය
වෘත්තිය        -      ගුරු වෘත්තිය

සහභාගී වී ඇති වැඩමුළු /පුහුණුවීම් -  

·        නායකත්ව පුහුණුව
·        කාන්තා සංවර්ධන කේන්ද්‍රය මඟින් සංවිධානය කරන ලද සියළුම වැඩසටහන්වලට සහභාගිවීම

පක්‍ෂය තුළ දරා ඇති තනතුරු   -
·        කාන්තා බලමණ්ඩලයේ  සම ලේකම් සහ භාණ්ඩාගාරික
·        කාන්තා සමිතියේ සභාපති
·        ශාඛා සමිතියේ ලේකම් සහ භාණ්ඩාගාරික
·        ගුරු සංගමයේ කාරක සභික.

පක්‍ෂය තුළ කි‍්‍රයාකාරිත්වය     -
එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සාමාජික සාමාජිකාවන් 350 ක් පමණ පසුගිය මැතිවරණ කාලය තුළ ශී‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයට බඳවා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. 

ප‍්‍රජාවට කර ඇති සේවය -
·        රැකියාවල් කිහිපයක් ලබාදීමට කටයුතු- කිරීම
·        වැසිකිලි ණය ලබාදීම
·        ගමට මං මාවත් ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම.
      
කාන්තා සංවිධාන සමඟ වැඩකර තිබේ නම් ඒ කුමන අන්දමින් ද?
·        ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ කාන්තා සංවිධානයේ භාණ්ඩාගාරික ලෙසත්,
·        ශාඛා කාන්තා සමිතියේ සභාපති ලෙසත්,  පක්‍ෂයේ කාන්තා සංවිධාන වැඩකටයුතු සියල්ලටම සහයෝගය ලබාදීම.
ඉදිරියේ දී ප‍්‍රජාවට කිරීමට බලාපොරොත්තු ප‍්‍රජා සේවා මොනවා ද?
·        රැකී රක්‍ෂාවන් සඳහා සහාය ලබාදීම
·        පොදු අවශ්‍යතාවයන් සඳහා සහාය ලබාදීම.
·        කෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ඇපකැප වී මා හට හැකි අයුරින් ඇයට හෝ ඔහුට සහාය ලබාදීම.

කේ. එම්. ධර්මාවති කොණාර

නම    -       කේ.එම්.  ධර්මාවතී කෝණාර.
පක්‍ෂය     -       පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ
පක්‍ෂයට බැඳුනු වර්ෂය         -      1992
වයස                -      අවු. 41 යි
දිස්ති‍්‍රක්කය              -       බදුල්ල
ගම                  -      පරපාව
වෘත්තිය               -      කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර
අධ්‍යාපන මට්ටම      -      අ.පො.ස. (උ.පෙළ)


සහභාගී වී ඇති වැඩමුළු /පුහුණුවීම් -  
·        ප‍්‍රජා නායකත්ව පුහුණුව
·        කෘෂිකර්ම පුහුණු
·        ප‍්‍රජා සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ පුහුණු වැඩසටහන්.

පක්‍ෂය තුළ දරා ඇති තනතුරු   -
·        ශාඛා සමිතියේ ලේකම් සහ සභාපති තනතුරු දැරීම

පක්‍ෂය තුළ කි‍්‍රයාකාරිත්වය      -     
පැවැති මැතිවරණවල දී අපේක්‍ෂකයින්ගේ ජයග‍්‍රහනය උදෙසා රැුස්වීම් සංවිධානය කිරීම,  සමිති පිහිටුවීම, ජන්දපොල නිරක්‍ෂක වශයෙන් කටයුතු කර ඇත.

 ප‍්‍රජාවට කර ඇති සේවය -
·        ඇල අමුණු ප‍්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
·        මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු
·        ශ‍්‍රමදාන කටයුතු සංවිධානය කිරීම.
·        ණය වැඩසටහන් කිී‍්‍රයාත්මක කිරීම හා ණය ලබාදීම.
·        කුඩා කණ්ඩායම් ගොනු කිර්ීම
·        නායකත්ව පුහුණු කිරීම් සිදුකිරීම.
      
 කාන්තා සංවිධාන සමඟ වැඩකර තිබේ නම් ඒ කුමන අන්දමින් ද?
·        ග‍්‍රාමීය මට්ටමෙන් කුඩා කණ්ඩායම් ගොනු කිරීම,
·        ප‍්‍රජා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්  සංවිධෘනය කිරීම,
·        කුළඟන සමිතිවල නිලතල දැරීම.
               
ඉදිරියේ දී ප‍්‍රජාවට කිරීමට බලාපොරොත්තු ප‍්‍රජා සේවා මොනවා ද?
·        ප‍්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවා වැඩසටහන්
·        ණය සමිති වැඩසටහන් කිී‍්‍රියාත්මක කිරීම.
·        මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු
·        වාර්මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු.
·        උසස් තත්ත්වයේ බීජ වර්ග හා රෝපන ද්‍රව්‍ය සැපයීම.
      
       
       


පුෂ්පා මාලිනි

නම                 -       ඊ. ඒ. පුෂ්පා මාලනී
පක්‍ෂය                -      එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය
පක්‍ෂයට බැඳුනු වර්ෂය          -       2009
වයස                 -      අවු. 45 යි
දිස්ති‍්‍රක්කය            -      බදුල්ල.
ගම                  -      බදුලූඔය
වෘත්තිය                       -      පුස්තකාල සේවක
සහභාගී වී ඇති වැඩමුළු /පුහුණුවීම් - 
·        නායකත්ව පුහුණුව
·        සමාජ සජීවීකරණය වැඩමුළු
·        කුඩා කණ්ඩායම් පුහුණු
·        ප‍්‍රජනන සෞඛ්‍ය පුහුණු
·        පරිසර වැඩමුළු ආදිය

පක්‍ෂය තුළ කි‍්‍රයාකාරිත්වය      -
              පක්‍ෂයේ කි‍්‍රියාකාරී සාමාජිකාවක් ලෙස කටයුතු කරමි.  

ප‍්‍රජාවට කර ඇති සේවය -
මාගේ ස්වාමිපුරුෂයා ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපතිවරයෙක් හා මන්තී‍්‍රවරයෙක් ලෙස කටයුතු කළ නිසා ඒ හරහා ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කර ඇත.
       
කාන්තා සංවිධාන සමඟ වැඩකර තිබේ නම් ඒ කුමන අන්දමින් ද?
·        මරණාධාර සමිතියේ කටයුතු කිරීම.
·        කාන්තා බලකායේ කමිටුව නියෝජනය කිරීම.
·        කාන්තා බලකාය මඟින් කෙරෙන කොට්ඨාශයේ   සියළුම වැඩසටහන් සඳහා සහයෝගය ලබාදීම.

ඉදිරියේ දී ප‍්‍රජාවට කිරීමට බලාපොරොත්තු ප‍්‍රජා සේවා මොනවා ද?
ගම දියුණු කිරීමට හා ගමේ ඇති අඩුපාඩු සොයාබලා ඒවාට මූලිකත්වය ලබාදී කටයුතු කිරීම.

වයි. එම්. සුමනා යොනාමුල්ල

නම      -   වයි. එම්. සුමනා යොනාමුල්ල.
පක්‍ෂය    -     පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ
පක්‍ෂයට බැඳුනු වර්ෂය     -      1994
වයස                -      අවු. 52 යි
දිස්ති‍්‍රක්කය            -      බදුල්ල
ගම                  -      පස්සර
වෘත්තිය               -      ගොවිජන සංවර්ධන ලිපිකරු
අධ්‍යාපන මට්ටම      -      අ.පො.ස. (උ.පෙළ)සහභාගී වී ඇති වැඩමුළු /පුහුණුවීම් - 
·        නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළු

පක්‍ෂය තුළ දරා ඇති තනතුරු   -       සාමාජිකාවක්


පක්‍ෂය තුළ කි‍්‍රයාකාරිත්වය      -      
අපේක්‍ෂක මහතුන්ගේ ජයග‍්‍රහනය     උදෙසා රැුස්වීම් සංවිධානය කිරීම, හා මහජන සහයෝගීතාවය ලබාගැනීමට ඇප කැප වී කටයුතු කර ඇත.

ප‍්‍රජාවට කර ඇති සේවය -
ශ‍්‍රමදාන කටයුතු, ඇල - අමුණු ප‍්‍රතිසංස්කරණය, මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සහ ප‍්‍රජා සත්තාකර සේවාවන්.
      
කාන්තා සංවිධාන සමඟ වැඩකර තිබේ නම් ඒ කුමන අන්දමින් ද?
·        විහාරස්ථාන    කුළඟන සමිතියේ, ග‍්‍රාම සංවර්ධන   සමිතවල, මරණාධාර සුභ සාධක සමිතිවල - ලේකම්, සභාපති සහ භාණ්ඩාගාරික නිලතලවල  නිරත වෙමින්   ගමේ ප‍්‍රජා කටයුතුවල නිරතවීම.

ඉදිරියේ දී ප‍්‍රජාවට කිරීමට බලාපොරොත්තු ප‍්‍රජා සේවා මොනවා ද?

       සෞඛ්‍ය  ප‍්‍රජා සේවාවන්, ගම් මට්ටමේ සංවර්ධන කටයුතු.  (ජලය, මාර්ග සහ ප‍්‍රජා සංවර්ධන)

ආර්.පී.මංගලිකා අබෙිසිංහ

නම : ආර්.පී.මංගලිකා අබෙිසිංහ
පක්‍ෂය : ඵක්සත් ඡාතික පක්‍ෂය
ලිපිනය : නො.37-ඵචි-බී ඡනපදය-ඉහිණිමිටිිය
දුරකථන අංකය : 032-5710114
දිස්ති‍්‍රක්කය : පුත්තලම
ඡන්ද බල ප‍්‍රදේශය : නවගත්තේගම වයසථ අවු : 42 කි
වෘත්තිය : ගොවිිතැන
අධ්‍යාපන මට්ටම : ආ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) තෙක් පමණි.
ඵක්සත් ඡාතික පක්‍ෂයේ ඉහිණිමිිටිය කාන්තා සමිතියේ සභාපති දුරය දැරි
පක්‍ෂයට බැඳුනු වර්ෂය හා තනතුරු : (ඇත්නම්) - 1988 වර්ෂයේ සිට
පක්‍ෂය තුළ කි‍්‍රයාකාරිත්වය : පක්‍ෂය තුළ සිටින දේශපාලනඥයින් සමග ප‍්‍රදේශවාසීන් දැනුවත් කරමිින් සහභාගි කරමින් සංවර්ධන කටයුතු කිරිමග

ප‍්‍රජාව තුළ කි‍්‍රයාකාරිත්වය : වර්ෂ 1988 ආණමඩුව ගම් උදාවේි සංවර්ධන කටයුතුවලට ප‍්‍රඡානායකයින් සමග කටයුතු කිරිමගතවද ඉහිණිම්ට්ය ඡලාශය සෑදීමේිදි හා වෙිල්ල කැඩිබිදි ගිය අවස්ථාවෙි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී අශෝක වඩිගමංගාව මැතිතුමා සමග වැඩ කටයුතු කිරිම ඡනසවිය ලබාදිෙමිදි ඡනතාව සමග මැදිහත් වී කටයුතු කිරිමග

Thursday, November 25, 2010

Supreme Court Petition for Local Government Elections Amendment Bill


IN THE SUPREME COURT OF THE DEMOCRATIC

SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKAIn the matter of a reference under Article 121(1) of the Constitution.

S.C. Special Determination

1.         Women In Need}
65, Tickle Road,
Colombo 8.

2.      Women’s Development Centre – Kandy,
61, Mulgampala RoadKandy.

  PETITIONERS

          Vs.

      The Attorney-General
Attorney-General’s Department
Hulftsdorp, Colombo 12.

 RESPONDENT
TO: THEIR  LORDSHIPS THE CHIEF JUSTICE AND THE OTHER HONOURABLE JUSTICES OF THE SUPREME COURT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA.


On this          day of October. 2010.

The petition of the Petitioners above named appearing by …………………….. their Attorneys-at-Law states as follows:

1.                  The Petitioners are all Sri Lankan organizations dedicated to the advancement of women and the protection of the rights of women, and not less than three-fourths of the members of each of the petitioner                                     organizations are citizens of Sri Lanka.  The Petitioners are  accordingly citizens of Sri Lanka for the purposes of Article 121 of the Constitution.


 1. The Petitioners state that on or about                  2010 a Bill titled “Local Authorities Elections (Amendment)” was placed on the Order Paper of Parliament. The Petitioners annex hereto true copies of the said Bill in Sinhala and English marked respectively “P1(a)” and “P1(b)”.

 1. The Petitioners state that the said Bill in its entirety and/or certain clauses of the said Bill are inconsistent with Articles 3 and 4(d) read with Article 12 and Articles 27(2)(a) and 27(6) of the Constitution for the reasons more fully set out hereinafter.

 1. The Petitioners state that:

(a)                 while the population ratio of men and women in Sri Lanka is approximately equal (with women in fact outnumbering men by a small margin); and
(b)                 while there is little difference between the rates of literacy, and primary and secondary school enrolment between male and female citizens; and
(c)                 while adult men and women citizens of Sri Lanka have enjoyed the franchise since 1931; and
(d)                 while men and women have in theory had equal rights to be members of political parties, to stand for election to local authorities, Provincial Councils and the national Parliament, and to be elected to such bodies;

all major political parties have shown a marked reluctance to  give nominations to women candidates at all levels of elections including local government elections, resulting in the gross under-representation of women in such elected bodies. The Petitioners state that this state of affairs has continued even after Sri Lanka enacted rights-based Constitutions in 1971 and 1978 which not only guaranteed equality before the law to all citizens but expressly prohibited discrimination on the grounds, inter alia, of a person’s sex. The Petitioners state that the relevant provisions of the present Constitution in this regard are the fundamental rights provisions contained in Articles 12, clauses (1), (2), and (4), read by themselves and together with the Directive Principles of State Policy set out in 27(2)(a) and 27(6). Nominations to women candidates by the major political parties at the 2006 local government elections was between 3% - 6%.

 1. The Petitioners state that said state of affairs has also persisted despite the adoption of Women’s Charter in March 1993 and even after Sri Lanka

changed its system of elections from a simple majority system to a proportional representation system under the 1978 Constitution. The Petitioners state that the said Charter under the heading “Political and Civil Rights” expressly states that: “The state shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the Public and Private sectors, in the political and public life of the country, and ensure to women, on equal terms with men, the right to equitable representation in the nomination process at the National, Provincial and Local government elections”: Vide Section 2(i) (b) of Women’s Charter approved by Cabinet and adopted by the Government of Sri Lanka in March 1993, a true copy of  which is annexed as “P2” and pleaded as part and parcel hereof.

 1. By way of example in support of the foregoing averments, the Petitioners state the following;

(a)                 Despite women constituting approximately 50 per cent of the voting population, the percentage of women in the national Parliament has always been below 7 per cent, and presently stands at 5.8 per cent.
(b)                 Likewise, the national average of women members of Provincial Councils currently stands at 5 per cent, with some Provinces having percentages as low as 1.9 per cent (Southern Province) and 2.3 per cent (Sabaragamuwa).
(c)                 In the Eastern Provincial Council (for which an election was held in 2008 and which was therefore not included in the statistics quoted above or taken into account for the purpose of the national average given above) there is zero representation of women.

 1. With respect to local government bodies, which are the subject matter of the Bill under review, the Petitioners state that the percentage of women has tended to be the lowest of all the levels of government, as illustrated by the following statistics:

(a)                 The all-Island average percentage of women members of local bodies was 1.7 per cent in 1991, 1.9 per cent in 1997 and 1.8 per cent in 2006.
(b)                 In 2006 there were only 3.0 per cent of women elected to Municipal Councils, 3.4 per cent to Urban Councils, and 1.6 per cent to Pradeshiya Sabhas.
(c)                 Furthermore, when national statistics are further broken to the district level, there are some districts where representation is below 1.0%.

 1. The Petitioners further state that the lack of elected women representatives is matched by a failure among the mainstream political parties to nominate sufficient numbers of women candidates so as to give women an opportunity of being elected in sufficient numbers to accord with their percentage of the population.

 1. The Petitioners state that Article 12 of the Constitution is the guarantee of equality in the form of a fundamental right. The Petitioners submit that it is in recognition of the disadvantages suffered by women that Article 12(4) of the Constitution states that special provision by legislative or executive action may be made for the advancement of women (as well as children and disabled persons) without infringing the other provisions of Article 12. The Petitioners accordingly submit that the inclusion of clause 12(4) as part of Article 12 creates a duty on the part of the State to take affirmative action to ensure the advancement of women where they currently suffer discrimination.

 1. The Petitioners annex hereto marked “P3” and plead as part and parcel hereof, true copy of the Written Submission made jointly by a number of women’s groups to the Select Committee of Parliament on Electoral Reforms. The Petitioners state that the injustice suffered by Sri Lankan women citizens is apparent from a survey carried out by the United Nations agency ESCAP according to which Sri Lanka was shown to have the least percentage of women in local government bodies out of a total of 11 Asian and Pacific countries surveyed. According to the said survey, Sri Lanka had only 2.0 per cent women representatives while Japan which was next lowest had 6.2 per cent, and India and Bangladesh which led the table, had 33.0 and 33.3 per cent respectively. This survey forms part of the said document “P3”.

 1. The Petitioners further state that at the Fourth World Conference on Women held at Beijing in 1995 the Government of Sri Lanka was among 189 governments that pledged to ensure women’s equal access to and full participation in power structures and decision making, if necessary through positive action. The Petitioner further states that following the adoption of the Beijing Platform for Action, more than 80 countries around the world have implemented quotas for women at local government including, India, Pakistan, Nepal, Rwanda, Afghanistan and France, but Sri Lanka did not do so.

 1. The Petitioners further state that Sri Lanka is a party to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and that in the Government’s last Report to CEDAW dated 18.10.1999 the Government of Sri Lanka recognized the inadequate levels of women’s representation in elected political bodies and pledged “a quota system for women at the local government level.” The Petitioners annex hereto and plead as part and parcel hereof, a true extract from the said Report marked “P4”.

 1. Petitioners state that it is the women who, as the primary care-givers of the family, are most oppressed by the lack of adequate facilities or maintenance of facilities such as roads, bridges, transport, public health and other common amenities in the area of local government. This is especially so in a rural community of electors. There is therefore a social need to give them access to the process of Local Government administration.

 1. The Petitioners state that the omission in the Bill before Your Lordships’ Court to provide for affirmative action in order to ensure the fair representation of women amounts to an infringement of the rights of women citizens in terms of Article 12 of the Constitution read by itself and/or with Article 27(2)(a) and 27(6)  and thereby renders the said Bill inconsistent with the Constitution.

 1. The Petitioners further states that the clause 22 of the Bill before Your Lordships’ Court which purports to amend Section 28 of the Local  Authorities Elections Ordinance in order to allocate 25 per cent of the seats in each local body for “women and youth” is not a solution for the infringement of the rights of women as set out above, as it does not guarantee a minimum representation for women as such. The Petitioners further state that the reservation of one quota for “women and youth” amounts to classifying unequals as if they were equals, which amounts to an infringement of Article 12, and therefore the said clause 22 is inconsistent with the Constitution.


 1. Further and without prejudice to the foregoing paragraphs, the Petitioner states that clause 2 of the said Bill which purports to add a new Section 3A to the Local Authorities Elections Ordinance for the purpose of establishing a National Delimitation Committee (also referred to as the “National Committee”) without specifying any criteria for eligibility to serve on such Committee is inconsistent with Articles 3 and/or 4 and/or 12(1) and/or (2) and/or 93 of the Constitution.  

 1. Further and without prejudice to the foregoing paragraphs, the Petitioner states that clause 2 of the said Bill which also purports to add a new Section 3B to the said Ordinance is inconsistent with Articles 3 and/or 4 and/or 12(1) and/or (2) and/or 26 of the Constitution in respect of the proposed Section 3B(2)(a) which will or may have the effect of classifying voters in terms of their ethnicity. However the Petitioners are not opposed to the creation of multi-member constituencies on a similar basis as was done in the past.  

 1. Further and without prejudice to the foregoing paragraphs, the Petitioners state that clause 48 of the said Bill which purports to add a new Section 66B to the Local Authorities Elections Ordinance which provides that if the budget of a local authority is defeated twice, the administration of that local authority should come under the purview of a Special Commissioner of Local Government, is fundamentally undemocratic and contrary to Articles 3 and/or 4 and/or 12(1) and/or (2), read with the Ninth Schedule to the Constitution introduced by the Thirteenth Amendment.

WHEREFORE the Petitioners pray that Your Lordships’ Court be pleased to:

a)      Declare that the Bill titled “Local Authorities Elections (Amendment)” and/or any one or more of its provisions is inconsistent with the Constitution;

b)      Communicate the said declaration of the Court to the Hon. Speaker of Parliament; and

c)      Grant the Petitioner such other and further relief as to Your Lordships’ Court shall seem meet.
Attorney at Law for the PetitionersFriday, November 19, 2010

The Struggle for Equal Political Representation of Women in Sri Lanka

Wpe Final PDF

Rathinavadivel Kanmaniyammah

Name: Rathinavadivel Kanmaniyammah
Political Party: All Ceylon Tamil Congress

Year she joined the party: 2000

District: Trincomalee

Positions held: Member of the Trincomalee Municipal Council.
President of the Thillainagar WRDS.
President of the Consortium of the WRDSs – Trincomalee

Activities carried out within the party:
Organized propaganda meetings on the request of the local politicians and canvassed for the party

Activities carried out for the public:

She has been the treasure of Aleena women’s society .
She supports women entering politics so that their services should reach all levels.
Interested in politics since 2009, as a result of being Involved with the women’s society.
She has participated in the training programs on gender programs and awareness programs.

Chandrakanthi Pathmalatha

Name: Chandrakanthi Pathmalatha

Political Party: United People’s Freedom Alliance

Year she joined the party: 2006

District: Trincomalee

Profession : Elected member in Seruvilla PS

Positions held within the party: Treasurer of the all Women’s society in the Seruvilla division

Activities carried out within the party: Political activities within the party such as canvassing, increasing the number of members, etc.

Activities carried out for the public:
Initiated the construction of roads under the ‘Gama Neguma’ project in Seruvilla.
Worked with authorities to claim paddy lands which were held by the L.T.T.E.
Supported tree planting campaigns for environmental protection in the Seruvilla areas.
Supported self employment for the members of CBOs.   
Offered assistance for victims affected by the flood.


Xavier Catherine

Name: Xavier Catherine

Political Party: Tamil National Alliance

Year she joined the party: 1995

District: Trincomalee

Positions held: Chairman of a Computer Institute
Member of the WRDS

Activities: Involved in Social service for the last 28 years.
Participated in training programmes in ‘Leadership’ and ‘Women & politics conducted by Viluthu.

Rinoza Banu Rafeek

Name: Rinoza Banu Rafeek

Political Party: Sri Lanka Muslim Congress

Year she joined the party: 2000

District: Trincomalee

Positions held: Secretary of the District women’s network
Secretary of the WRDS

Activities: Involved in Social service for the last 7 years. Participated in training programmes on ‘Leadership’, ‘Gender & Equality’ and Women & politics.

She says, “A common organization is needed to provide services to the community and hence women should involve in politics” 

Naziyath Ummah

Name: Naziyath Ummah

Political Party: Sri Lanka Freedom Party

Year she joined the party: 1990

Age: 44

District: Trincomalee

Positions held: President of the Consortium of WRDSs of Kinniya
President of the WRDS of Soorangal

Activities: Initiating the construction of 52 Toilets and distribution of Electricity are her remarkable achievements. Participated in training programmes on‘Leadership’ and ‘Women and Politics’ conducted by Viluthu.

She says, “The situation of women being backward should change and women should come forward”


Krishnamoorthy Bawani

Name: Krishnamoorthy Bawani

Political Party: Tamil National Alliance

Year she joined the party: 2002

Age: 40

District: Trincomalee

Positions held: Contested in the 2006 elections and won a seat.
Member (TNA) of the Trincomalee Municipal Council
Member of the women’s Society and a volunteer with AHEAD

Activities: Involved in Social service for the last 10 years.
Participated in training programmes in ‘Leadership’ and ‘Gender and Equality’ conducted by AHEAD.

She says, “Women can create a non-violent community. Their self confidence will improve. It would be possible to resolve issues through politics”

Kalawudage Nilooka

Name: Kalawudage Nilooka

Political Party: Sri Lanka Freedom Party

Year she joined the party: 2007

Age: 28

District: Trincomalee

Positions held: Treasurer of the women’s Society and Treasurer of the Bank of Ceylon Society
Working as Field Officer with AWAW

Activities: Involved in Social service for the last 5 years

She says, “There are more men in politics and we do not know what they are doing. When women are involved in politics they will be concerned of the needs” 

Kaneshalingam Saththiyawathi

Name: Kaneshalingam Saththiyawathi

Political Party: Tamil National Alliance

Year she joined the party: 2006

Age: 43

District: Trincomalee

Positions held: President of the Women’s Society.
Member of the Sarvodaya Group
Member of the School Development Society

Activities: Involved in solving issues at the village level by referring to appropriate sectors.
She has participated in the ‘Leadership’ and ‘Gender Equality’ training programme conducted by Viluthu and Women and Politics conducted by NDI.

She says, “In the present context women will definitely win if they contest”