List of nominated women

දිස්ති‍්‍රක්කය   -       ගාල්ල
පක්‍ෂය         -       එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය


අංකය

නම

ලිපිනය

ප‍්‍රාදේශීය සභා
බල ප‍්‍රදේශය

වයස

01
ගල්මන්ගොඩ ගුරුගේ කුසුමාවතී
"කුසුම්", දොඩන්දුගොඩ, දොඩන්දුව
  හික්කඩුව MC
අවු. 65
02
උත්පලා කරුණාරත්න
"සිංහවිලා", යද්දෙහිමුල්ල, උණවටුන
  හබරාදුව   PS
අවු. 36
03
චම්පිකා නිරංජලී
අංක 1071, පෝද්දිවෙල හංදිය, මත්තක

  නියාගම  PS
අවු. 39
04
බී. ති
අත්ථදස්සී මාවත, තිත්තගල්ල, අහංගම

  ඉමදුව     PS
අවු.23
05
දිනූෂා සමන්කුමාරි
අංක 344, ශී‍්‍ර විජයාරාම මාවත, පින්නදුව, වලහන්දුව, ගාල්ල
  අක්මීමන PS    
අවු. 28

දිස්ති‍්‍රක්කය   -       ගාල්ල
පක්‍ෂය         -       එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය


අංකය

නම

ලිපිනය

ප‍්‍රාදේශීය සභා
බල ප‍්‍රදේශය


වයස
01
ජයසිංහ ආරච්චිගේ ලීලාරාණි
නො.21, චීනමිත‍්‍රගම්මානය, කුරුඳුවත්ත  අක්මීමන
   අක්මීමමන
අවු. 52
02
හර්ෂනී  ගාල්ලගේ
193, මහගෙදරවත්ත, පහන්දුව,තල්පේ
    හබරාදුව
අවු. 30
03
කනංකේ ලියනගේ රූපිකා
"සඳවිවන", ඇ්ල්ලලංගොඩ, ඉමදුව
     ඉමදුව
අවු. 33
04
අයිරංගනී සිල්වා

තාත්දෙවිවිලා, කෑගල්ල, කොස්ගොඩ
   බලපිටිය
අවු. 64
05
මාදුවගේ ගයනි

පොකුණ පාර,  මහලදුව, බලපිටිය
   බලපිටිය
අවු. 21
06
දිනුෂි ජයනිකා


   රත්ගමදිස්ති‍්‍රක්කය         -      කුරුණෑගල
පක්‍ෂය                    -      එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය


අංකය

නම

ලිපිනය
ප‍්‍රාදේශීය සභා
බල ප‍්‍රදේශය
වයස
01
කේ. ජී.  කුසුමා ගුණවර්ධන
රත්මල් උයන,  වීරඹුගෙදර, කුරුණෑගල
    පොල්ගහවෙල
අවු. 52
02
නිලූකා සෙවිවන්දි තිලකරත්න

පෝරාගොඩ,  වදාකඩ
   පොල්ගහවෙල
අවු. 20
03
දීපා කුමාරි හේරත්

සේනාරත්න පි‍්‍රන්ටර්ස්, ගල්ගමුව
      ගල්ගමුව
අවු. 32
04
 ලසන්තා සඳමාලි
ගී‍්‍රන්වැලිවත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව
     ඉබ්බාගමුව

05
චන්ද්‍රා ජයලත්

මතුවෙල, දම්පැලැස්ස, නිකදළුපොත.
     ඉබ්බාගමුව
අවු. 52
06
සමුද්‍රා සංජීවනී

ටැක් 07, තම්බුව. මාඑ
     ඉබ්බාගමුව
අවු. 46
07
මල්ලිකා තිෂාන්ති
වලස්වැව, මහව
        මහව
අවු. 30

08
අරුණි මහේෂිකා
අංක 384, බණ්ඩාරනායකපුර, මල්කඩුවාව, කුරුණෑගල
     කුරුණෑගල
අවු. 30
09
අනෝමා පුෂ්පකුමාරි
විල්ගම්දෙමටව, වැල්ලාගල
     කුරුණෑගල
අවු. 36
10
ගයානි ඉරේෂා විජයකීර්ති
හිරිවැව වත්ත, නෙල්ලිය, මළගනේ
     වාරියපොල
අවු.24
11
බුද්ධිකා බෝයගොඩ
බෝයගොඩ වලව්ව, මාවතගම
      මාවතගමදිස්ති‍්‍රක්කය -      කුරුණෑගල
පක්‍ෂය              -      එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය


අංකය

නම

ලිපිනය
ප‍්‍රාදේශීය සභා
බල ප‍්‍රදේශය

වයස
01
අයි.එම් යුරේකා නිල්මිණි කුමාරි
කුමුදු කුසුම්, කොහොඹකඩවල, කෝන්වැව
       මහව


අවු. 23
02
කංකානම්ලාගේ ජයන්ති චන්ද්‍රා
කොඩිකාර ඒකනායක
නො19 ”අතුරුගිරිය ” රෝහල පාර පොල්ගහවෙල
  පොල්ගහවෙල
අවු. 54
03
බස්තියං කෝරාලලාගේ තමරා ලාලනී රුද‍්‍රිගු
සාගර ග්‍රොසරි ගල්ගමුව
    ගල්ගමුව
අවු. 48
04
ප‍්‍රමිලා කුමාරි

මකුල්වැව, මකුල්වැව
   ඉබ්බාගමුව

05
දේවිකා නයනා කුමාරි
පල්ලමුල්ල, මොරතිහ
      රිදීගම
අවු. 36
දිස්ති‍්‍රක්කය         -      කුරුණෑගල
පක්‍ෂය                    -      ස්වාධීන කණ්ඩායම් 02


අංකය

නම

ලිපිනය
ප‍්‍රාදේශීය සභා
බල ප‍්‍රදේශය

ලකුණ
01
ඒ.ඒ. ජයවතී
පලූගස්සේගම, සාලියවැව හන්දිය, පුත්තලම
  කලූවරගස්වැව

මුවා
02
බී.කේ. විමලාවතී
ඇඹලගොඩයාගම, නිකවැරටිය,
P + S ඉදිරිපිට, වැලිපාර
නිකවැරටිය


ඇපල් ගෙඩිය


දිස්ති‍්‍රක්කය - බදුල්ල
පක්‍ෂය -  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයඅංකය


නම


ලිපිනය

ප‍්‍රාදේශීය සභා
බල ප‍්‍රදේශය

වයස
01
ආර්.එම්. සුනීතා චන්ද්‍රකුමාරි

      හාලිඇල
අවු. 49
02
ඩබි.එම්. චන්ද්‍රලතා විජේකෝන්
ගඟසෙවන, හපුතලේගම, හපුතලේ.


      හපුතලේ
අවු. 36
03
පුෂ්පා මල්කාන්ති
අංක 45, ශාන්ති සෙවන, ඇලඅමුන,
6 කනුව, හල්දෙන, බදුල්ල.
   සොරතාතොට
අවු. 30
04
සෝමා එදිරිසිංහ
රතඹ, අඹගස්දෝව

   ඌවපරණගම

අවු. 52
05
පුණ්‍යා බුද්ධදාස
පන්නලවෙල, ලණුවත්ත

  ඌවපරණගම

        
06
එෆ්.ආර්. ඥාණවතී
එරබද්ද, කැප්පෙටිපොල

     වැලිමඩ

අවු. 53
07
ඩබ්.එම්. හේමලතා

රිටිගහඅරාව, රිදීමාලියද්ද, බදුල්ල


   රිදීමාලියද්ද
අවු. 56


දිස්ති‍්‍රක්කය           -       බදුල්ල
පක්‍ෂය                        -       එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය


අංකය


නම


ලිපිනය

ප‍්‍රාදේශීය සභා
බල ප‍්‍රදේශය

වයස
01

ඥාණා රත්නායක
නො. 12 ශ‍්‍රී ඥානවිමල මාවත, මයිලගස්තැන්න- බදුල්ල.
       හාලිඇල
අවු. 52
02
ජයවතී ඒකනායක
නාඋල්ල, දෙමෝද්දර - ඇල්ල
       ඇල්ල
අවු. 62

03
වයලට් සෝමසිරි
රෝහන  හෙලහල්පේ, බණ්ඩාරවෙල

       ඇල්ල
අවු.59
04
රංජනී මල්කාන්ති
උපාලි සෙවන, පුස්සැල්ලාකන්ද, පතනවත්ත, බදුල්ල
       බදුල්ල
අවු. 35
05
නන්දනී රාජපක්‍ෂ
දඹේවෙල, කනවරැල්ල, මහඋස්සාගොල්ල
       පස්සර
අවු. 42
06
වඩුතන්තිරි ඉන්ද්‍රානි පි‍්‍රයාදරී

තෝමසි, යහලබැද්ද, හපුතලේ

     හපුතලේ

අවු. 41
07
කාංචනා රුවන්මාලි මල්වත්ත
සිරිනිවාස මාවත, කුමාරපට්ටිය, අඹගස්දෝව
  ඌවපරණගම


දිස්ති‍්‍රක්කය           -       බදුල්ල
ස්වාධීන කණ්ඩායම - ලකුණ - අන්නාසි ගෙඩියඅංකය


නම


ලිපිනය

ප‍්‍රාදේශීය සභා
බල ප‍්‍රදේශය
ප‍්‍රජාවට
වැඩකර ඇති අවුරුදු ප‍්‍රමාණය

01
අමිතා දිසානායක

"සිරිකුසුම්", 10 කනුව, පස්සර


පස්සර
අවු. 15 

02
චන්දිකා බාලසූරිය
"ගාමිනී", බණ්ඩාරනායක මාවත, 
 පස්සර

පස්සර
අවු.15 

   03
කේ.එම්. ධර්මාවතී  කොණාර
"සුමුදු නිවස",   පරපාව,  බිබිලේගම

පස්සර
අවු. 10 


දිස්ති‍්‍රක්කය         -      මොණරාගල
පක්‍ෂය                    -      ස්වාධීන කණ්ඩායම්  - ඔරලෝසුව


අංකය

නම

ලිපිනය
ප‍්‍රාදේශීය සභා
බල ප‍්‍රදේශය


වයස
01
කුසුමාවතී හඳුන්නෙත්ති

130, ලක්සිරිගම, සෙවනගල


     තණමල්විල
 අවු. 54

02
ඩබි. පී.   සූනීතා
අංකය 1103, නෙලූම්සිරිගම, කිරිවැව, සෙවනගල

     තණමල්විල
 අවු. 432011 Local Government elections 2011
Trincomalee District – Nominated candidates


   United Peoples Freedom Alliance

No
Name
Address
Age
LG electorate
1.
Chandrakanthi Pathmalatha
LB, Somapuram, Seruvilla, Trincomalee

Seruvilla PS


  United National Party

No
Name
Address
Age
LG electorate
1.
Rifaytheen Naleema
35, Kurupp Street, Kinniya
37
Kinniya PS
2.
Abdul Cassim Raliya
Idimann 06, Kinniya
37
Kinniya MC
3.
Samsuntheen Aynoon Beebi

Kakmunai Ward 07, Kinniya
38
Kinniya UC
4.
Krishnamoorthy Bawani

21, Koneshapuri, Orrishill
40
Trincomalee UC
5.
Thankavel Mangalathevi
Nayanmarthidal, Thambalamam
46
Thanmbalakamam PS

6.
Vamathevan Thevika

Ward 03, Nilaveli
38
Kuchcheveli PS

7.
Deevarednam Gowriswari

191/15 Central Road Varothayanagar
30
Trincomalee PS

8.
Hanifa Rasmiya
No 11 Schhol lane, Trincomalee
31
Trincomalee UC


   Tamil National Alliance

No
Name
Address
Age
LG electorate
1.
Ranjith Nageshwari
Fizalnagar, Bharathipuram, Kinniya
31
Kinniya UC

2.
Kirupairajan Jeya
Alankerni Ward, Kinniya
41
Kinniya UC

3.
Kugathas Kuvenththini
Narayanapuram, Thoppur
22
Muttur
4.
Plomina Puvenenthiraraja
323 Anpuvelipuram, Trincomalee
63
Trinco UC
5.
Creshan Mary Agnes
Ward 06, Sampaltivu
31
Trinco PS
6.
Kanthiya Komathy
Ward 02, Kuchchaveli
42
Kuchchaveli PS            

7.
Ramachanthiran Seethaledchumi                                    

40 Sallaiyaru Kumburupity east
41
Kuchchaveli PS